You are here: Home
Български (България)English (United Kingdom)Вход

Контакти

адрес: София 1404
ул. "Твърдишки проход" 23,
ет. 3, офис 10-11
тел:(+359 2) 818 58 50
факс: (+359 2) 818 58 59
e-mail: bulmonte@mail.bg

Виж карта

Курс за енергийни експерти за изчисляване на парниковите емисии на общината ПДФ Печат Е-мейл

kurs.bulmonte.1Асоциация на планинските общини проведе курс за енергийни експерти за изчисляване на парниковите емисии на общината по програна „Интелигентна енергия”.

На 13 януари 2012г. в рамките на проект “Енергия за кметове”, беше проведено обучени на експерти от планински общини за придобиване на умения как да разработват план за устойчиво енергийно развитие на общината. – един план, който ще даде представа на кмета и на общинския съвет къде се намира общината по отношение на потреблението на енергия и какво може и трябва да се направи с наличните ресурси, за да се промени това положение към по-добро. Обучението се проведе от експерти на фирма Денкщат България ООД и Европейския център за качество.

 

По време на обучението общинските експерти преминаха курс за изчисляване на парниковите емисии на общината, в резултат от крайното потребление на енергия. Целта е да се определят емисиите за да може общината да разполага с достатъчно време спокойно да разработи своя план за действие за устойчива енергия.

По проекта общинските експерти ще бъдат подпомагнати при намирането на информация и написването на плана за устойчива енергия от енергиен експерт, ангажиран в рамките на проекта. Общината ще бъде подпомагана и при организирането още на:
• енергийни дни – дни в които темата за потреблението на енергия се засягат чрез местни медии, в училищата, организации и т.н.
• организиране на енергиен форум в общината – където взимат участие различни представители на заинтересованите страни – бизнес, други общини, НПО организации с цел обмен на опит и идеи в сферата на чистата енергия – намаляване на енергийното потребление или въвеждане на системи за възобновяема енергия.
• участие в международни форуми – започвайки от подписването на “Конвента на кметовете” и преминавайки през други международни събития, участието в Конвета е свързано с подобрен имидж на общината, нови възможности за инвестиции и спестявания и нови контакти и партньорства.

kurs.bulmonte.2Какви са другите ползи на общината от приемна на инициативата “Конвента на кметовете”?
• Според Закона за енергийната ефективност и Закона за енергия от възобновеми източници(ВИ) всяка община е задължена да поддържа общински програми (краткосрочни и дългосрочни) за енергийна ефективност и повишаване на дела на енергията от ВИ на територията на общината. Обучението, което се организира за общинските експерти ще бъде отлична основа при изпълнението и на тези задължения на местната власт.
• Възможност за спестяване на много средства от общинския бюджет чрез намаляване на разходите за енергия, което ще се постигне чрез енергийните спестявания и използването на малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от възобновяема енергия.
 

Какво предстои по проекта?

• Определяне на количеството парникови газове, което се отделя при крайното енергийно потребление на територията на общината ще започне непосредствено след преминаване на обучението от експерта. Определянето на емисиите ще се случи през първите 3 до 5 месеца на 2012г.
• През април или май 2012 се очаква кмета на общината да подпише “Конвента на кметовете”.
• От този момент нататък общината разполага с една година за разработка на плана за устойчива енергия.
• В рамките на проекта общината трябва да приложи поне три мерки предвидени в разработения план – например повишаване на енергийната ефективност в някои от общинските сгради чрез саниране, подмяна на улично осветление с енергоспестяващо, поставяне на слънчеви колектори на покривите на обществени сгради и др.