You are here: Home Проекти Проект: ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕ
Български (България)English (United Kingdom)Вход

Контакти

адрес: София 1404
ул. "Твърдишки проход" 23,
ет. 3, офис 10-11
тел:(+359 2) 818 58 50
факс: (+359 2) 818 58 59
e-mail: bulmonte@mail.bg

Виж карта

Проект: ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕ ПДФ Печат Е-мейл

logo.energy.for.mayorsПроект: ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕ

Финансираща Организация:    Европейска Комисия, Програма Интелигентна Енергия Европа, Асоциация за развитие на планинските общини в Република България

Водеща организация: Провинция Генуа, Италия

Партньори: 15 организации от 7 държави в Европа- Испания, Италия, България, Гърция, Полша, Германия, Хърватска

Партньор за България: АРПОРБ, АБЧО и Европейски център по качество.

Период на изпълнение:  36 месеца – май 2010 – април 2013


Място на изпълнение: 8 общини – членове на АРПОРБ  и 21 общини членове на АБЧО

Линк на проекта: http://www.energyformayors.eu/bg/about-energy-for-mayors

efm1

Основна цел на проекта:
Конвентът на Кметовете отправя предизвикателство към общините да постигнат резултати над Европейските енергийни цели „20-20-20”. Имайки предвид това ключово решение, основната стратегическа цел на Проект ENERGY for MAYORS е да подкрепи постигането на целите на ЕС във връзка с емисиите на CO2, увеличаването на възобновяемите енергийни източници и опазването на околната среда. Това ще стане чрез привличане на местните общности в изпълнението на дейности, които популяризират създаването на планове за действие свързани с устойчивата енергия, и целят да надминат целите „20-20-20”.
ENERGY for MAYORS има четири специфични цели, чрез които се цели подкрепа на Устойчивите енергийни общности в рамките на Конвента на кметовете и на база постиженията и опита на партньорите по проекта.


Специфични цели:

  1. Да се повиши капацитета на Подкрепящите структури, които от своя страна ще насърчат различни общини да подпишат Конвента на кметовете, както и да се засили ролята на местните власти като политически и административни органи в развитието на устойчивата енергийна стратегия.
  2. Да се подпомогне разработването и изпълнението на устойчиви Енергийни Планове в участващите общини в проекта чрез привличане на местни ресурси, участие на заинтересовани лица, ключови фигури от публичния и частния сектор, както и повишаване на информираността с цел устойчиво енергийно планиране. Ще бъдат въведени електронни системи за мониторинг в пилотни общини с цел насърчаване изпълнението на енергийните планове на местно ниво.
  3. Да се осъществи ефективен мониторинг на резултатите и на изпълнението на устойчивите енергийни планове чрез прилагането на система за енергийно управление, според изискванията на EN 16001.
  4. Да се популяризират резултатите и да се увеличи броят на подкрепящите структури в инициативата Конвент на Кметовете.

efm2

Целеви групи: Пилотните общини на партньорите; съществуващите подкрепящи структури; бъдещи подкрепящи структури; общини в районите на бъдещи подкрепящи структури.

Дейности:

Модул 1:  Управление

Модул 2: Методи за Подкрепящите структури и изграждане на капацитет
Този модул е насочен към подобряване капацитета на подкрепящите структури в областта на разработване, изпълнение и мониторинг на устойчивите енергийни планове. Ще се създаде електронен модел за разработване и прилагане на енергийните планове на база европейския опит и знания. Ще бъдат проведени обучителни сесии за подкрепящите структури и за общините в районите на проекта.

Модул 3: Разработване на Устойчиви енергийни планове
Привличане участието на местните власти в подписването на Конвента на кметовете и осигуряване на подкрепа в избора на методология, събирането на данни за парниковите емисии и разработването на местни устойчиви енергийни планове. Подкрепящите структури ще подкрепят общините в привличането на местни заинтересовани лица, които също да дадат принос в дефинирането на устойчиви енергийни планове.
Изпълнение на пилотни дейности от енергийните планове и въвеждането на системи за енергийно управление в общини по европейския стандарт EN16001 и методологията на техническия секретариат на Конвента.

Модул 4: Изпълнение на устойчиви енергийни планове
В рамките на този модул общините ще изберат 3 дейности, които да бъдат извършени през първата година след разработване на устойчивите енергийни планове. Подкрепящите структури ще популяризират достъпа до информация до различни фондове за изпълнението на тези дейности.

Модул 5: Мониторинг и оценка на проектните дейности

Модул 6: Разпространение и работа в мрежа
В този модул са заложени дейности и резултати, насочени към повишаване информираността и комуникация между целевите групи, напр. организиране Ден на Конвента във всички страни-партньори, разработване на информационни материали, презентации, флаери и постери и др.

efm3

Очаквани резултати
Проектът предвижда 2 години след приключването му мрежата да се състои от около 150 подкрепящи структури и 3 000 общини, подписали Конвента и стартирали изпълнението на своите местни устойчиви енергийни планове. Очакваните резултати са:
•    Проведени обучения на персонала на место равнище
•    Инвентаризация на вредните парникови емисии
•    Подкрепа на местните общности в изпълнението на енергийни дейности 
•    Популяризиране на финансирания, фондове и програми
•    Подпомагане въвеждането на системи за енергийно управление и мониторинг на резултатите от изпълнението на устойчивите енергийни планове

efm4

Линк на проекта: http://www.energyformayors.eu/bg/about-energy-for-mayors