You are here: Home Проекти АРПОРБ e официална подкрепяща структура на конвента на кметовете
Български (България)English (United Kingdom)Вход

Контакти

адрес: София 1404
ул. "Твърдишки проход" 23,
ет. 3, офис 10-11
тел:(+359 2) 818 58 50
факс: (+359 2) 818 58 59
e-mail: bulmonte@mail.bg

Виж карта

АРПОРБ e официална подкрепяща структура на конвента на кметовете ПДФ Печат Е-мейл

От 28 февруари 2013 г. Европейската комисия изпрати съобщение, че Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България (АРПОРБ) вече е официална подкрепяща структура на Конвента на кметовете.

rubon32-1
Конвентът на кметовете е една амбициозна инициатива за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. Присъединилите се общини се ангажират да постигнат цели в областта на околната среда и енергията над Европейските до 2020 г., чрез намаляване емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20%. За постигане на тези цели, градовете разработват устойчиви енергийни планове за действие, реализират дейности свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в публичния и частния сектор и организират Енергийни дни. Тези усилия са силно подкрепени от Европейската комисия, секретариата на Конвента на кметовете и подкрепящите структури.
До момента от страна на България към Конвента на кметовете са се присъединили следните общини: Асеновград, Балчик, Бургас, Варна, Враца, Добрич, Ихтиман, Карлово, Козлодуй, Криводол, Лом, Мездра, Мизия, Оряхово, Пловдив, София и Търговище.
Като подкрепяща структура на Конвента, АРПОРБ ще подпомага изцяло общините при:

  • събирането на данни и пресмятането на базовата инвентаризация на емисиите
  • разработването на план за действие за устойчиво енергийно развитие - план, който ще даде представа на кмета и на общинския съвет къде се намира общината по отношение на потреблението на енергия и какво може и трябва да се направи с наличните ресурси, за да се промени това положение към по-добро
  • организирането на Енергийни дни – дни в които темата за потреблението на енергия се засягат чрез местни медии, в училищата, организации и т.н.
  • участие в международни форуми – започвайки от подписването на “Конвента на кметовете” и преминавайки през други международни събития, участието в съглашението е свързано с подобрен имидж на общината, нови възможности за инвестиции и спестявания и нови контакти и партньорства.

Със съдействието на АРПОРБ към Конвента на кметовете се присъединяват и общините: Баните, Годеч, Костинброд, Лъки и Петрич.
Какви са ползите на общините от приема на инициативата “Конвент на кметовете”?

  • Според Закона за енергийната ефективност и Закона за енергия от възобновяеми източници всяка община е задължена да поддържа общински програми (краткосрочни и дългосрочни) за енергийна ефективност и повишаване на дела на енергията от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) на територията на общината. Планът за сза устойчиво енергийно развитие ще покрие напълно изпълнението на тези  две задължения на местната власт.
  • Пред общината съществува възможност в последствие да консултира съседни общини и споделя опита си с останалите населени места в региона.
  • Възможност за спестяване на много средства от общинския бюджет чрез намаляване на разходите за енергия, което ще се постигне чрез енергийните спестявания и използването на малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от възобновяема енергия.
  • По-чиста и здравословна среда за живот на всички жители в общината и съхраняване на природата.

Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България е на разположение на всички общини, които биха искали да получат допълнителна информация, консултации и др. относно инициативата или биха желали да се присъединят към Конвента на кметовете.