You are here: Home За нас
Български (България)English (United Kingdom)Вход

Контакти

адрес: София 1404
ул. "Твърдишки проход" 23,
ет. 3, офис 10-11
тел:(+359 2) 818 58 50
факс: (+359 2) 818 58 59
e-mail: bulmonte@mail.bg

Виж карта

За нас ПДФ Печат Е-мейл

logo.onlyАсоциацията за развитие на планинските общини в Република България(АРПОРБ) Асоциация е учредена в средата на 2006 година от инициативна група от представители на местната власт, бизнеса и физически лица за решаване на проблемите свързани с по-тежките климатични, икономически и социални условия, в които се развиват общините от планинските райони. Целта е чрез активно включване в европейския интеграционен процес да се постигне балансирано и устойчиво икономическо развитие за тези общини. Решението за участие на общината в АРПОРБ се взема от общинския съвет. Той определя и своите представители в него. Устройството и дейността на АРПОРБ се уреждат в неговия Устав.

bulmonte-about-us3

Висш ръководен орган на АРПОРБ е Общото събрание.

То се състои от представителите на всички общини-членове на асоциацията и заседава най-малко два пъти годишно. Всяка община има право на един глас в Общото събрание.

Управителен орган на АРПОРБ е Управителният съвет.
Той се състои от 9 члена, избрани от Общото събрание за срок от четири години. От своя състав Управителният съвет избира председател и заместник-председател и изпълнителен секретар.


Контролен орган на АРПОРБ е Контролният съвет.
Той се състои от 3члена, избрани от Общото събрание за срок от 4 години. Той контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, на бюджета на Сдружението и следи за спазването на Устава на организацията.

Постоянните комисии на АРПОРБ
се създават и закриват от Общото събрание на АРПОРБ. Те работят за промени в законодателството за местното самоуправление и за разпространение на добри практики между общините. Членове на комисиите могат да бъдат както изборни представители, така и общински експерти. Съставът на комисиите се формира на база подадени от всяка община заявки за участие. Комисиите заседават най-малко веднъж на три месеца. Заседанията им са открити за всички, които проявяват интерес към представяната тема, което ги превръща в работещи форуми.

Изпълнителният секретар
се избира от Управителния съвет. Той назначава и освобождава служителите на АРПОРБ, съгласно одобрена от УС структура и численост. Оперативната дейност на АРПОРБ се осъществява от екип. По отделни задачи и проекти се привличат и краткосрочно наети експерти. Всички те са постоянно на разположение за предоставяне на услуги, информация и консултации на общините.

Годишният бюджет на АРПОРБ
се формира главно от спечелени на конкурсен принцип проекти от международни донори - 60%, от членски внос - 30%, и приходи от дейност - 10%. Организацията непрекъснато изгражда капацитет за управление на проекти и резултатът от това е разработването и изпълнението на големи по стойност проекти. Тяхната реализация става при гарантирана прозрачност и контрол от страна на членовете.

bulmonte-about-us2

 

 

bulmonte-about-us4

 

bulmonte-about-us1

 

Анкета

От коя община сте?
 

Кой е онлайн

В момента има 9 посетителя в сайта